Vytápění bytového domu tepelnými čerpadly a plynovým kotlem | Vytápění 2013 | Energeticky úsporné bydlení

Vytápění bytového domu tepelnými čerpadly a plynovým kotlem

25. 2. 2013

V roce 2013 došlo ke zdražování tepla, stejně jako v předchozích letech. V průměru pro celou Českou Republiku je zdražení 4,7 %. K jednomu z vyšších zdražení došlo v Plzni, kde nárůst cen dosáhl 16 %. Průměrná cena 1 GJ tepla v České Republice pro rok 2013 činí 594,– Kč s DPH. Nahlédněte i Vy do vyúčtování za předchozí roky a zamyslete se nad možností, jak do budoucna Vaše stálé výdaje za teplo a ohřev užitkové vody optimalizovat. Společnost AC Heating je v soutěži Vytápění a úspory energií 2013 zařazena do kategorie Alternativní zdroje.

Hlavním problémem dálkového vytápění je především nutnost udržovat distribuční sít a výměníkové stanice. Tyto náklady jsou započítávány do cenotvorby jednoho GJ tepla. Další velkou nevýhodou centralizovaného vytápění jsou tepelné ztráty distribuční soustavy. Tyto ztráty zaplatí koncový odběratel. Logicky se nabízí myšlenka:„Proč se neosamostatnit a neinstalovat vlastní zdroj tepla, který se bude nacházet přímo v objektu?“

Kombinace tepelných čerpadel a plynového kotle

Společnost AC Heating má jako jedna z mála zkušenosti s instalacemi tepelných čerpadel na bytových domech. V roce 2012 spustila další kotelny s teplenými čerpadly. Ve většině případů se jednalo o topný zdroj složený z tepelných čerpadel a elektrického kotle, ale také o kombinaci tepelných čerpadel s plynovými kotly.

Za sebou máme již i několik topných sezon, kde bylo nasbíráno velké množství zkušeností spojených s požadavky na hydraulické zapojení a regulaci topného zdroje. Vždy jsme použili regulační systém xCC. Na základě získaných dat optimalizujeme řídicí algoritmy tak, aby splňovaly veškeré požadavky zákazníků na topný zdroj a distribuci tepla do jednotlivých bytů a samozřejmě i na životnost technologie topného zdroje.

Výhodou se ukázala kombinace úsporného tepelného čerpadla a konvenčního plynového kotle. Využíváme výhod obou jednotlivých zdrojů. Tepelné čerpadlo dodá většinu potřebné tepelné energie, kterou vyrobí velmi efektivně a levně. Plynový kotel pak doplní zbytek, především v obdobích, kdy se venkovní teplota pohybuje hluboko pod bodem mrazu. Tímto spojením je možné vhodně dimenzovat celý topný zdroj s ohledem na počáteční investici. Jen tepelným čerpadlem se pokrývá celoroční potřeba tepla pro ohřev užitkové vody, která činí v bytových domech třetinu až polovinu nákladů na tepelnou energii. Křivka odběru TUV je téměř celý rok stejná. Pro ohřev užitkové vody postačuje méně výkonné tepelné čerpadlo, které je využívané rovnoměrně po celý rok a které je i levnější. Plynový kotel je využíván jen pro sanitaci zásobníkových ohřívačů a zároveň slouží jako záložní zdroj.

Pro vytápění se instaluje kombinace tepelných čerpadel a plynových kotlů. Roční potřeba tepla na vytápění se mění v závislosti na venkovní teplotě. Tepelná čerpadla není nutné dimenzovat na největší odběrovou špičku topné sezóny, která trvá jen několik dní, maximálně týdnů. Při nižších teplotách dochází k zapojení plynových kotlů a dva zdroje běží v součinnosti. V případě velmi nízkých venkovních teplot může být v provozu také pouze plynový kotel. Toto má výhodu například u nezateplených bytových domů, kde je potřebná vyšší náběhová teplota otopné vody do otopné soustavy. Tepelná čerpadla jsou proto zpravidla dimenzována tak, aby samostatně pokryla potřebu tepla na vytápění do –6 ° až – 8 °C. Při nižších venkovních teplotách jsou v provozu pouze plynové kotle. Tím je možné zvýšit případně teplotu otopné vody podle nastavené ekvitermní křivky. Výhodou je zde také zastupitelnost obou zdrojů v případě odstávky jednoho z nich. Cena 1 vyrobeného GJ se pohybuje v těchto kotelnách kolem 300–330 Kč vč. DPH se započtením všech provozních nákladů a stálých plateb. S elektrickým kotlem, jako bivalentním/zá­ložním zdrojem lze systém využívat stejným způsobem. Provoz celého topného zdroje je ale o něco dražší, než je tomu v předchozím případě.

Malá a v podstatě jednoduchá kotelna

Tepelná čerpadla jsou spolu s plynovými kotly a zásobníky teplé vody napojena na stávající topný systém domu. Není zapotřebí žádná velká přestavba spojená s instalací této technologie. U průměrných bytových domů se takováto domovní kotelna vejde do prostoru cca 15 m2. Vhodný prostor je možné většinou ve všech objektech nalézt a také není problém s jeho vyčleněním. Propojovací vedení mezi venkovní a vnitřní částí tepelných čerpadel a odkouření plynového kotle se zpravidla vede v prostoru výtahové šachty nebo po venkovní stěně objektu. Ovládání celého řídicího systému s možností odečtu vyrobené a spotřebované energie je zajištěno přes webový prohlížeč s možností napojení na dispečinkAC Heating.

Ukázka vyčíslení ekonomického přínosu na jednom konkrétním domě ve Starém Plzenci

1. Vytápění

Vytápěná bytová plocha (odhad) 1 800,00 m²
Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období 472,00 GJ = 131,1 MWh
Tepelná ztráta ze spotřeby tepla 54,59 kW

PLYNOVÁ VÝTOPNA

Cena tepla na vytápění z plynové výtopny v roce 2012 864,00 Kč/GJ s DPH 14 %
Předpokládaná celková cena za vytápění v roce 2013 407 808,00 Kč s DPH 15 %
Cena za vytápění 1 m²/rok z plynové výtopny 226,56 Kč/m² s DPH 15 %

TEPELNÉ ČERPADLO

Cena el. energie pro tepelné čerpadlo

Dodavatel el. energie Česká energie  
Sazba D56d – Tepelné čerpadlo    
  Nízký tarif NT 2 389,58 Kč/MWh s DPH 21 %
  Vysoký tarif VT 2 758,63 Kč/MWh s DPH 21 %

Průměrný topný faktor – COP 2,8

(Bezrozměrné číslo, které udává průměrný poměr tepelného výkonu k elektrickému příkonu. Číslo je vždy vyšší než 1. V literatuře se označuje zkratkou COP – Coefficientof Performance.)

Tepelné čerpadlo pokryje energetickou potřebu tepla z 95%
Bivalentní/záložní zdroj pokryje energetickou potřebu tepla z 5%
Cena za vytápění tepelným čerpadlem 95 598,96 Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění bivalentním/zá­ložním zdrojem 14 293,44 Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění 109 892,39 Kč s DPH 21 %
Roční plat za rezervovaný příkon 21 605,76 Kč s DPH 21 %
Celková cena za vytápění tepelným čerpadlem 131 498,15 Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění 1 m²/rok tepelným čerpadlem 73,05 Kč s DPH 21 %
Předpokládaná úspora energie přechodem na nízkoteplotní 10 %
systém 47,20 GJ

Poznámka: Jedná se o eliminování ztrát tepla všech rozvodů v objektu a rozvodů mezi výměníkovou stanicí.

Úspora za vytápění 276 309,85 Kč/rok
Úspora za vytápění na m² 153,51 Kč/rok

Poznámka: Za navýšení jističe se platí jednorázový poplatek 500,– Kč s DPH 21 % za každý A.

2. Ohřev užitkové vody

Průměrná roční spotřeba TV z CZT ohřáté na 53 °C 1 320,00 m³
Průměrná denní spotřeba TV z CZT ohřáté na 53 °C 3,62 m³
Předpokládaná roční spotřeba TV ohřáté na 50 °C – TČ 1 419,00 m³
Předpokládaná denní spotřeba TV ohřáté na 50 °C – TČ 3,89 m³

Plynová výtopna

Spotřebovaná energie na TV 236,00 GJ/rok
Cena tepla z plynové výtopny na TV v roce 2013 864,00 Kč/GJ s DPH 15 %
Cena za TV z plynové výtopny 203 904,00 Kč s DPH 15 %
Cena za 1 m³/rok z plynové výtopny 143,70 Kč s DPH 15 %

TEPELNÉ ČERPADLO

Cena el. energie pro tepelné čerpadlo

Dodavatel el. energie Česká energie  
Sazba D56d – Tepelné čerpadlo    
  Nízký tarif NT 2 389,58 Kč/MWh s DPH 21 %
  Vysoký tarif VT 2 758,63 Kč/MWh s DPH 21 %

Průměrný topný faktor COP 2,5 (Pro TV uvažujeme nižší COP než u vytápění)

tepelné čerpadlo pokryje energetickou potřebu tepla z 95%
bivalentní/záložní zdroj pokryje energetickou potřebu tepla z 5%
Tepelná energie nutná k ohřevu – 1419,0 m³ vody ročně 28,19 MWh
Cena za TV tepelným čerpadlem 59 527,11 Kč s DPH 21 %
Cena za TV bivalentním/zá­ložním zdrojem 7 832,51 Kč s DPH 21 %
Cena za TV 67 359,62 Kč s DPH 21 %
Roční plat za rezervovaný příkon započten ve vytápění
Celková cena za TV – Tepelné čerpadlo 67 359,62 Kč s DPH 21 %
Cena za ohřev 1 m³/rok tepelným čerpadlem 47,47 Kč s DPH 21 %

Úspora za TV 136 544,38 Kč/rok

Úspora za 1 m3 TV 96,23 Kč/rok

Celková úspora  
Úspora za vytápění 276 309,85 Kč/rok
Úspora za ohřev užitkové vody 136 544,38 Kč/rok
Celkem 412 854,23 Kč/rok

Tepelná čerpadla rozhodně představují reálnou odpověď na téma jak optimalizovat náklady na vytápění a mít tyto náklady pod kontrolou. Instalace tepelných čerpadel do bytových domů a jiných větších objektů vyžadují mnoho zkušeností a odborné kompetence v oblasti návrhu a posouzení hydrauliky systému, měření a regulace . Rozhodování jakou technologii nebo jakého dodavatele zvolit závisí právě na těchto skutečnostech. V předchozím období jsme získali reálná data a zkušenosti ze stávajících instalací , které plánujeme předávat mimo jiné i na odborných seminářích, které budou v průběhu roku pořádány v jednotlivých městech.

Nabízíme zákazníkům možnosti, jak vyřešit předražené dálkové vytápění. Jednou z variant je technologii nového topného zdroje koupit. Druhou variantou je pronájem technologie. A třetí variantou je uzavření smlouvy o dodávkách tepla a užitkové vody s naší společností, případně se společností, se kterou úzce spolupracujeme v daném regionu. Kromě první varianty, kdy zařízení vlastnicky přechází na investora rovnou lze ve zbývajících variantách zařízení kdykoliv v průběhu smluvního vztahu odkoupit za zůstatkovou cenu. Rádi Vám zprostředkujeme výhodné financování u ČSOB i výhodnější dodávky elektrické energie a plynu od společnosti Česká energie.

Základní filozofií těchto projektů a řešení je zajistit zákazníkovi úspory! V letošním roce jsme připraveni poskytnout prvnímu zájemci o instalaci systému AC Heating v daném městě výrazné cenové zvýhodnění za umístění reklamy na objektu. Požádejte nás proto o nacenění a ekonomickou analýzu změny vytápění! Vše pro Vás zajistíme zdarma.

Pro více informací se můžete podívat na www.ac-heating.cz.


publikováno: 25. 2. 2013, v rubrice Vytápění 2013
Štítky: alternativní zdroje, bydlení, vytápění

Nejčtenější články v rubrice Vytápění 2013:

Další články v rubrice Vytápění 2013:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+