O dotace na energetické úspory je enormní zájem | Financování | Energeticky úsporné bydlení

O dotace na energetické úspory je enormní zájem

19. 7. 2016

Majitelé bytových domů i společenství vlastníků bytových jednotek mají od 15. července novou možnost zažádat o podporu z evropských fondů zaměřenou na snížení spotřeby energií v bytových domech (mimo jiné i na tzv. zateplování). Nová výzva „Energetické úspory v bytových domech II“ nabízí možnost získat podporu až do výše 40 %. O dotaci si zájemci mohou zažádat v rámci specifického cíle 2.5 s názvem „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“, s jehož garantem Miroslavem Krobem si budeme povídat.

Nová výzva č. 37 „Energetické úspory v bydlení II“ navazuje na právě končící výzvu č. 16, která byla podobně zaměřená. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ve srovnání s 16. výzvou v programu IROP nazvanou "Energetické úspory v bytových domech“ přináší na ni navazující výzva (s pořadovým číslem 37) vyšší míru podpory. U projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 – 40 %, stoupla podpora z 25,5 % na 30 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 % – původně to bylo 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

Jaké důvody vás vedly ke zvýhodnění podmínek u 37. výzvy?

Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele, a proto bylo rozhodnuto o vyhlášení nové výzvy s vyšší mírou podpory.

Co mají dělat žadatelé, kteří už podali žádost v šestnácté výzvě, ale nyní by díky vyšší podpoře chtěli raději využít nové výzvy?

Ti, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Upozorňuji, že při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu. Ovšem řada žadatelů již projevila zájem ponechat žádost v 16. výzvě a zrealizovat projekt za podmínek platných pro 16. výzvu.

V jakém časovém rozmezí bude možné o podporu v rámci 37. výzvy žádat?

Žádosti se mohou podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017.

Mezi našimi čtenáři jsme se setkali s názorem, že není s žádostí kam spěchat, když se jedná již o 37. výzvu dotací na zateplení domů. Můžete číslování v rámci IROP objasnit?

Ne všechny výzvy IROP jsou zaměřeny na energetické úspory v bydlení neboli „zateplování“. Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program cílený na projekty podporované z evropských fondů. Kromě energetických úspor je možné požádat o podporu na stavbu komunikací, vzdělávacích zařízení, revitalizaci kulturních památek, podporu integrovaných záchranných složek atd. Například výzva č. 1 byla zaměřena na vybrané úseky silnic II. a III. třídy, výzva č. 21 na muzea nebo výzva č. 34 na sociální bydlení. Konkrétně na energetické úspory v bydlení byly zaměřeny prozatím jen výzvy č. 16 a 37.

V minulém programovém období patřily energetické úspory bydlení, mezi velmi úspěšné programy. Očekává se podobný výsledek i v tomto období?

Ano, zájem o podporu na opatření, která mají za cíl zvýšení energetické účinnosti, byl patrný. V České republice, mimo území hlavního města Prahy, se nachází zhruba 178 tisíc bytových domů. Z tohoto počtu pouze malá část prošla celkovou energetickou renovací. V řadě bytových domů byla zatím vyměněna pouze okna a značná část bytových domů neprošla ani těmito částečnými renovacemi. Celkové předpokládané náklady na renovace bytových domů zaměřené na energetické úspory vysoce přesahují alokaci specifického cíle 2.5.

Existují nějaké výrazné změny, které mají žadatelé v tomto období očekávat?

V minulém programovém období poskytoval Integrovaný operační program podporu na celkové rekonstrukce společných prostor bytových domů. V tomto programovém období je podpora zaměřena na opatření, která mají za cíl zvýšení energetické účinnosti (tedy například zateplení obvodových konstrukcí, výměnu oken nebo výměnu zdroje tepla). Na ostatní opatření, která nejsou podporována v IROPu, lze požádat o podporu v jiných programech.

Jaké jsou nejvýraznější chyby, kterých by se žadatelé měli vyvarovat?

Před podáním žádosti o podporu by se žadatelé měli seznámit s podmínkami poskytování této podpory, které jsou uvedeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Tato pravidla jsou zveřejněna na webové adrese www.dotaceeu.cz/I­ROP. Upozorňuji i na to, že ve specifickém cíli 2.5 jsou podporovány pouze stávající bytové domy a žadatelé tedy nemohou podat žádost, která se týká objektu s jiným využitím. Nelze tedy podat žádost například na rekonstrukci objektu, který má v kolaudačním rozhodnutí uvedeno „občanská vybavenost“, na bytový dům. Nelze podpořit ani rodinné domy – tuto podporu mohou žadatelé získat v rámci programu Nová zelená úsporám nebo v rámci takzvaných kotlíkových dotací. Někteří žadatelé také předkládají energetický audit jako doklad o dosažení energetických úspor, zatímco je vyžadován průkaz energetické náročnosti budov. V případě, že žadatel zmocňuje k podpisu žádosti jinou osobu, je třeba jako přílohu žádosti přiložit také plnou moc.

Proč o dotaci pod záštitou IROP nemohou žádat obyvatelé bytových domů v Praze?

IROP je program speciálně zaměřený na rozvoj českých regionů mimo Prahu. Není ale jedinou možností, jak získat finanční prostředky na obnovu bytových domů. Konkrétně vlastníci bytových domů na území hlavního města mohou podávat žádosti o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.

Máte nějakou radu pro žadatele na závěr?

Všem žadatelům bych doporučil konzultovat svoji žádost na krajských pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Například konzultacemi připravovaných výběrových nebo zadávacích řízení na dodavatele lze předejít pozdějším problémům. Opatření, která jsou podporována v aktuální výzvě, mají dlouhou životnost, a tedy by také měl být kladen náležitý důraz na rozhodování o rozsahu a kvalitě těchto opatření. Kombinací jednotlivých opatření (například zateplení s výměnou zdroje tepla) lze docílit vyšších úspor energie.

Děkujeme za rozhovor.

Poznámka: Projektové záměry a žádosti k této výzvě je možné konzultovat se specialisty na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení v krajských pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontakty na ně jsou k dispozici zde (pod záložkou jednotlivých krajů).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla v roce 1996 za účelem podpory regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků. Věnuje se zejména administraci a kontrole čerpání evropských fondů z různých národních operačních programů a z programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Centrum působí ve všech krajích České republiky a za dobu své existence pomohlo příjemcům dotací zrealizovat tisíce projektů za desítky miliard korun, které výrazně zvýšily kvalitu života v regionech České republiky. Centrum je také jednou z hostitelských organizací celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků v rámci evropského vnitřního trhu i mimoevropských trhů. Více informací o naší činnosti najdete na www.crr.cz 


publikováno: 19. 7. 2016, v rubrice Financování
Štítky: dotace, energie, zateplení

Nejčtenější články v rubrice Financování:

Další články v rubrice Financování:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+